FLEXI BEE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(ďalej aj len „VOP“)

I. Úvodné ustanovenia

1.1. VOP spoločnosti INFOCAR,a.s. pre poskytovanie služby flexiBee, upravujú vzájomné práva, povinnosti a princípy zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou INFOCAR, a.s. ako Poskytovateľom a Zákazníkom systému zdieľaných vozidiel FlexiBee založeného zmluvou, ktorá bola uzatvorená medzi Poskytovateľom a Zákazníkom (ďalej len Zmluva)

1.2. Tieto VOP bližšie upravujú niektoré ustanovenia Zmluvy.

1.3. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

II. Výklad pojmov

flexiBee – je systém zdieľania vozidiel, prevádzkovaný spoločnosťou INFOCAR, a.s. ako Poskytovateľom

 • služby sú poskytované na území Slovenskej republiky
 • vám umožňuje zdieľať Vozový park osobných automobilov, prípadne ďalšieho príslušenstva.

Aplikácia – aplikácia pre Smartphone určená na odomykanie a zamykanie Vozidla Vodičom

Aktivácia – finančná čiastka stanovená v cenníku, ktorú musí Zákazník zaplatiť  na bankový účet Poskytovateľa, aby Zmluva nadobudla účinnosť.

Minimálna spoluúčasť – Finančná čiastka, stanovená buď percentuálne 5% alebo relatívne min. 160,-€, ktorou je Zákazník povinný podieľať sa na krytí škôd, ktoré spôsobil.

Nabíjacia stanica – nabíjacia stanica pre Vozidla služby flexiBee

Nabíjačka – mieste určené Poskytovateľom na nabíjanie vozidla

Odovzdávacie miesto – miesto kde sa preberá Vozidlo (začiatok jazdy) a kde sa odovzdáva vozidlo (ukončenie jazdy)

Palubná jednotka – zariadenie vo Vozidle, v ktorom je umiestnená technológia potrebná k prevádzkovaniu zdieľania vozidiel (flexiBee).

Preberanie Vozidla – úkon odomknutia Vozidla pomocou Aplikácie flexibee v prostredí internet za účelom využitia služby flexiBee, spojený s kontrolou stavu Vozidla a ostatnými náležitosťami podľa Zmluvy.

Odovzdanie vozidla – úkon odovzdania vozidla pomocou Aplikácie flexiBee v prostredí Internet: úkon uzamknutia Vozidla pomocou Aplikácie za účelom ukončenia rezervácie v službe flexiBee, spojený s kontrolou stavu Vozidla a ostatnými náležitosťami podľa Zmluvy.

Doklady od vozidla – dosky formátu A5, ktoré sú uložené v odkladacom priestore pred spolujazdcom. Obsahujú náležitosti podľa Zmluvy, najmä doklady od Vozidla:

 1. Technický preukaz – osvedčenie o registrácii vozidla (tzv. malý technický preukaz) od Vozidla,
 2. Poistenie zodpovednosti – doklad o zaplatení povinného zákonného poistenia (tzv. bielu kartu),
 3. Medzinárodné poistenie – doklad o zaplatení poistenia vozidla v zahraničí (tzv. zelenú kartu),
 4. Asistenčná karta
 5. Autonehoda – Formulár „Záznam o dopravnej nehode“,
 6. Povinnosti vodiča
 7. Obsluha vozidla
 8. Prevádzkovateľ služby
 9. Dôležité telefónne čísla

Rezervačný systém – aplikácia flexiBee Poskytovateľa umiestená na internete pre iOS a ANDROID umožňujúci vykonávať rezerváciu vozidiel

Smartphone – mobilný telefón so systémom Android alebo iOS a aktívnou službou prijímania a odosielania mobilných dát

Účtovné obdobie – časový úsek, ktorý je vyhodnocovaný ako celok pri pravidelnom Vyúčtovaní. Úsek obyčajne korešponduje s niektorou zavedenou časovou jednotkou (hodina, deň, týždeň, mesiac, štvrťrok a pod.) a jeho dĺžka je uvedená v Cenníku.

Vodič – osoba, ktorá v mene Zákazníka užíva službu flexiBee, podpísala Súhlas Vodiča a je vlastníkom dokladov, ktoré preukazujú spôsobilosť používať Vozidlo

Vozidlo – jedno, alebo dvojstopové vozidlo Poskytovateľa určené pre využívanie službou flexiBee, pričom všetky Vozidlá v sú vybavené technológiou na sledovanie polohy Vozidla (GPS), mobilná komunikácia s Vozidlom (GSM) a zariadením na odomykanie a zamykanie pomocou Aplikácie. Táto technológia umožňuje zdieľanie Vozidiel systémom flexiBee. Vyššie uvedená technológia je umiestnená v Palubnej jednotke. 

Vyúčtovanie – Poplatky za využitie služieb systému flexiBee sa vyúčtovávajú za dané Účtovné obdobie. Vyúčtovanie má podobu faktúry, resp. dobropisu. Frekvencia Vyúčtovania, resp. dĺžka Účtovného obdobia, je stanovená v Cenníku.

Zákazník – zákazníkom je klient Poskytovateľa, ktorý na základe Zmluvy využíva systém flexiBee a uhradil aktivačné poplatky.

Zapožičanie – Doba od Prebratia Vozidla až po jeho odovzdanie pomocou Aplikácie flexiBee. Účelom definovania doby zapožičania je predovšetkým určiť presné časové obdobie, kedy vám náleží právo užívať vami zvolené Vozidlo a zároveň časovo vymedziť dobu, počas ktorej má Zákazník za toto Vozidlo zodpovednosť v súlade so Zmluvou a VOP pre potreby presného Vyúčtovania.

III. Vozidlá a ich využívanie v systéme flexiBee

3.1. Registrácia a Rezervácia

3.1.1. Poskytovateľ po registrácii zákazníka – vodiča v súlade s týmito VOP poskytne Zákazníkovi prihlasovacie údaje do Rezervačného systému.

3.1.2 Zákazník prostredníctvom Rezervačného systému následne zaregistruje Vodičov, ktorí budú v mene zákazníka využívať služby flexiBee.

3.1.3. Počas procesu registrácie bude Zákazník/Vodič povinný poskytnúť svoje osobné údaje, pre prístup do Zákazníckej sekcii na portáli. Tieto citlivé osobné údaje sú prísne dôverné a v súlade s predpismi GDPR a nebudú odovzdané tretím osobám, pokiaľ tak nebude výslovne nariadené v súlade so zákonom.

3.1.4. Zákazník / Vodič je povinný udržiavať svoje citlivé údaje (prihlasovacie údaje/heslá) a brániť tretím osobám, aby k nim mali prístup. Zákazník/Vodič oznámi Poskytovateľovi akúkoľvek stratu, poškodenie alebo vymazanie svojich citlivých údajov, aby Spoločnosť mohla zablokovať akýkoľvek nežiaduci prístup a zabrániť akémukoľvek zneužitiu citlivých údajov Zákazníka. V dôsledku toho bude Zákazník upozornený na to, že Poskytovateľ z bezpečnostných dôvodov zablokovala osobný profil Zákazníka. Zákazník bude musieť zmeniť svoje heslo a PIN v prípade, že existuje odôvodnené podozrenie, že neoprávnená tretia strana sa dozvedela o citlivých údajoch Zákazníka. Zákazník / Vodič je v rámci zákona zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú stratou svojich citlivých údajov, najmä ak je odcudzenie, poškodenie a / alebo neoprávnené používanie Vozidla spôsobené stratou citlivých údajov Zákazníka. Zákazník bude niesť zodpovednosť za akékoľvek porušenie vyššie uvedeného predpisu. Zákazník / Vodič má právo rezervovať si a prenajať vozidlá prostredníctvom Aplikácie alebo Rezervačného systému. Zákazník môže nájsť pokyny na používanie služby vo vyhradenej sekcii v rámci Rezervačného systému.

3.1.5 Ak pri registrácii zákazník uvedie zámerne nepravdivé osobné údaje, fotografie pre overenie totožnosti, alebo iné údaje ktoré znemožnia vykonať opätovné overenie totožnosti zákazníka a nápravu,  Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré môžu zákazníkovi eventuálne vzniknúť pri procese registrácie.

3.2. Vozidlá sú využívané všetkými Zákazníkmi flexiBee na základe vytvorenej povinnej rezervácie. Vozidlo môžete použiť iba v prípade, že ho na danú dobu máte rezervované. Vozidlo môžete využívať po celú dobu od prevzatia Vozidla do vrátenia Vozidla. Vozidlo nie ste oprávnený využívať v dobe, kedy ho má rezervované iný zákazník.

3.2.1. Preberanie Vozidla

Prevzatím Vozidla dochádza k uskutočneniu úkonu Zapožičania. Za prevzatie Vozidla sa považuje prvé odomknutie vozidla pomocou Aplikácie alebo pomocou elektronického nástroja v Rezervačnom systéme v prostredí Internetu. Dátum a presný čas prvého odomknutia je automaticky zaznamenaný v Rezervačnom systéme. Platnosť a účinnosť každého úkonu Zapožičania je ukončená v momente Posledného uzamknutia Vozidla pomocou Aplikácie alebo pomocou elektronického nástroja v Rezervačnom systéme v prostredí Internetu.

3.2.2. Postup pri Preberaní

a)   Vozidlo preberáte na základe vytvorenej rezervácie v aplikácii flexiBee a to odomknutím pomocou smartphone. Týmto úkonom začína doba Zapožičania a preberáte zodpovednosť za Vozidlo.

b)   Vo Vozidle nájdete kľúč od Vozidla v priečinku pred spolujazdcom, ktorý budete používať na zamykanie a odomykanie Vozidla počas celej doby Zapožičania.

3.2.3. Pravidlá Preberania

a) Pred samotným prebratím Vozidla Aplikáciou skontrolujte základnú funkčnosť všetkých systémov Vozidla potrebných pre spôsobilosť v cestnej premávke, ako aj stav poškodenia Vozidla a potvrdí tento stav v Aplikácii. Následne po potvrdení stavu Vozidla v Aplikácii je Vodič oprávnený Vozidlo začať používať.

b) Po tejto dobe bude neohlásenie akejkoľvek závady či poškodenia pripísané na vašu zodpovednosť.

c) V prípade zistenia závady, či poškodenia, ste povinný/á túto skutočnosť ihneď nahlásiť Poskytovateľovi prostredníctvom Aplikácie.

d) Ak sa jedná o závadu alebo poškodenie na Vozidle, ktoré bezprostredne neznemožňuje prevádzku Vozidla, je vašou povinnosťou oznámiť závadu Poskytovateľovi prostredníctvom Aplikácie a po dohovore vás kompetentný pracovník oboznámi s následovným postupom alebo eventuálnym riešením nápravy.

e) Nenahlásenie a Odovzdanie závadného alebo znečisteného Vozidla bez zaistenia nápravy alebo ak to nie možné zaistiť nápravu, tak aspoň nahlásenia problému Posyktovateľovi sa považuje za podstatné porušenie VOP.

f) V prípade nespôsobilosti Vozidla pre premávku v cestnej premávke, a to aj počas doby Zapožičania, ihneď Vozidlo odstavte na bezpečné miesto a kontaktujte Posyktovateľa.

g) Pri preberaní Vozidla ste povinný/á skontrolovať technický stav Vozidla, najmä:

 • Zjavné poškodenia,
 • Základnú funkčnosť Vozidla,
 • Prítomnosť povinnej výbavy (lekárnička, výstražný trojuholník, ťažné lano, sada na opravu pneumatík prípadne rezervné koleso, zdvihák a kľúč na montáž kolesa),
 • Mieru znečistenia Vozidla zvnútra aj zvonka,
 • Prítomnosť potrebných dokladov vo Vozidle,

3.3. Odovzdávanie Vozidla

Najneskôr v okamihu tesne pred uplynutím doby vašej Rezervácie ste povinný vrátiť a odovzdať vozidlo na Odovzdávacie miesto.

3.3.2. Postup pri odovzdávaní
a) Po odstavení Vozidla na Odovzdávajúcom mieste vypnite motor a kľúč od Vozidla vložte na Miesto určené pre kľúč.
b) Skontrolujte stav vozidla – exteriér a interiér podľa pokynov v Aplikácii
c) Uzamknite Vozidlo Aplikáciou prostredníctvom smartphone v Rezervačnom systéme v prostredí Internet. Týmto úkonom sa končí doba Zapožičania Vozidla a Vozidlo už nie je možné odomknúť prostredníctvom Aplikácie bez predchádzajúcej rezervácie v systéme.

3.3.3. Pravidlá odovzdania

a) Ako Zákazník máte povinnosť odovzdať Vozidlo s aspoň do polovice naplnenou nádobou pre kvapalinu do ostrekovačov.
b) Vozidlo ste povinný/á odovzdať bez závad, poškodení a bežnej miere znečistenia.
c) Vozidlo je odovzdávané iba na miestach špecifikovaných v Zozname Odovzdávacích miest. Zoznam Odovzdávacích miest je vydávaný zo strany Posyktovateľa a je dostupný v Rezervačnom systéme alebo na webových stránkach Poskytovateľa. Miesta na odovzdanie môžu byť presne špecifikované parkovacie miesta, alebo Zóny. Vrátenie Vozidla je možné iba na špecifikovanom parkovacom mieste alebo v Zóne, ktorá je výslovne uvedená v Zozname odovzdávacích miest pre dané Vozidlo.        

3.3.4. Základné pravidlá používania vozidiel
a) Zákazník je povinný/á starať sa o to, aby na Vozidlách nevznikala škoda. Škodu na Vozidle nesie Poskytovateľ v súlade s tu uvedenými pravidlami, ibaže by škoda bola spôsobená vami alebo osobami, ktorým ste umožnil/a prístup k Vozidlu.
b) Akékoľvek škody, vzniknuté Poskytovateľovi v dôsledku porušenia ktorejkoľvek vašej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvného vzťahu s Poskytovateľom, ktoré vzniknú v dôsledku chyby alebo opomenutia z vašej strany, ste povinný/á nahradiť.
c) Všetky škody rieši Poskytovateľ prostredníctvom poisťovne, náhrada vami spôsobených škôd bude riešená podľa týchto VOP.
d) Od okamihu prevzatia Vozidla nesie Zákazník zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na Vozidle. V prípade vzniku dopravnej nehody, odcudzenia, poškodenia alebo poškodenia časti Vozidla a ďalej v prípade, kedy došlo v dôsledku dopravnej nehody k poraneniu alebo usmrteniu osoby, ste povinný/á riešiť situáciu v súlade s postupmi uvedenými v týchto VOP pre jednotlivé situácie. Pokiaľ tak neučiníte, zodpovedáte za vzniknutú škodu v plnom rozsahu.
e) Pri dopravnej nehode Ste povinný/á vyplniť záznam o dopravnej nehode, pričom tento záznam je súčasťou Prevádzkového denníka. Potvrdenie o účasti na nehode alebo vzniku inej škody ďalším stranám, ste povinný/á neodkladne odovzdať Poskytovateľovi, najneskôr do 24 hodín od vzniku škody.
f) V prípade vzniku škody odcudzením Vozidla ste povinný/á bezodkladne odovzdať Poskytovateľovi kľúče od Vozidla potom, čo ste sa o odcudzení vozidla dozvedel/a, pokiaľ ste kľúče mal/a pri sebe v dobe odcudzenia Vozidla. Pokiaľ tak neučiníte, zodpovedáte Poskytovateľovi v plnom rozsahu za vzniknutú škodu. Zákazník je povinný/á poskytovať Polícii, Poskytovateľovi a jeho poisťovacej spoločnosti spoluprácu pri vyšetrovaní poistnej udalosti a v rámci likvidácie škodovej udalosti, poprípade aj v rámci súdneho konania.
g) Zodpovednosť za škodu na Vozidle prechádza na Zákazníka v momente Prevzatia Vozidla podľa predchádzajúceho odseku. Zodpovednosť na Vozidle má každý Zákazník od tohto momentu do Posledného uzamknutia Vozidla pomocou Aplikácie alebo pomocou elektronického nástroja v Rezervačnom systéme v prostredí Internetu.
h) Predchádzajúci článok neruší zodpovednosť Zákazníka za zaparkovanie Vozidla na mieste, ktoré na to nie je určené, pri Poslednom uzamknutí Vozidla pomocou Aplikácie alebo pomocou elektronického nástroja v Rezervačnom systéme v prostredí Internet. Všetky pokuty a ďalšie náklady vzniknuté z dôvodu vášho zaparkovania Vozidla na mieste, ktoré na to nie je určené, vám budú pripočítané k záväzkom pri pravidelnom Vyúčtovaní.
i) Zákazník sa zaväzuje Vozidlo odovzdať primerane čisté a v bezchybnom stave. Bezchybným technickým stavom je myslené odovzdanie Vozidla bez zjavných porúch, poškodení, znečistení a iných závad, ktoré by nasledujúcemu Zákazníkovi bránili v riadnom užívaní Vozidla, s prihliadnutím na bežné opotrebenie.
j) Zákazník je povinný/á Vozidlo využívať výhradne za účelom, na ktorý je určené, a dodržiavať všetky dopravné, colné a iné platné právne predpisy. Ďalej ste povinný/á Vozidlo používať spôsobom obvyklým a zodpovedajúcim normám a predpisom pre daný typ Vozidla. Jedná sa predovšetkým o dodržovanie parametrov stanovených výrobcom týkajúcich sa technického stavu Vozidla, množstvo motorového oleja, chladiacej kvapaliny, nahustenie pneumatík, zaťaženie Vozidla a pod.
k) Zákazník je povinný/á riadne sa o Vozidlo starať v zmysle zabránenia vzniku škody, vrátane povinností dodržovania stanovených podmienok a doporučení. Ste povinný/á zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť Vozidlo proti krádeži, poškodeniu alebo zásahu tretích osôb, ktoré nie sú oprávnené Vozidlo využívať, tzn. neponechávať Vozidlo zaparkované v nevhodných lokalitách, neponechávať Vozidlo odomknuté, neponechávať vozidlo s otvorenými oknami a pod.
l) Zákazník sa zaväzuje Vozidlá Poskytovateľa používať tak, aby pri ich používaní nevznikla škoda, a učiniť všetky potrebné opatrenia k zamedzeniu vzniku škôd. Za škodu sa nepovažuje bežné opotrebenie Vozidla.
m) Zákazník nesie zodpovednosť za škodu na osobných veciach, ktoré si ponechá vo Vozidle počas doby Zapožičania.
n) Poskytovateľ prenajíma Vozidlá výlučne za účelom prepravy osôb a batožiny. Nie je povolené používať Vozidlá k preprave nadrozmerných nákladov.
o) Zákazník berie na vedomie, že vo všetkých Vozidlách Poskytovateľa je zakázané fajčiť. Porušenie tohto zákazu sa považuje za podstatné porušenie týchto VOP.
p) Zákazník je povinný/á mať po celú dobu používania Vozidla pri sebe platný vodičský preukaz a všetky ďalšie doklady a dokumenty predpokladané všeobecne záväznými predpismi platnými v mieste užívania Vozidla.
q) Vozidlo môže byť riadené iba Vodičom. Zodpovednosť za škodu na Vozidle nesiete Zákazník spolu s Vodičom bez ohľadu na to, kto Vozidlo v okamihu škody riadil.
r) Poskytovateľ Zákazníkovi umožní vo Vozidlách prevážať živé zvieratá. Zákazník sa zaväzujete urobiť všetky potrebné opatrenia, aby pri prevoze živých zvierat nevznikla škoda
s) Zákazník sa zaväzuje Vozidlo po prevoze živého zvieraťa riadne vyčistiť
t) Vodič, ktorý vracia Vozidlo na Odovzdávajúce miesto po  …..  hod a je mu prostredníctvom Smartphonu alebo Aplikácie doručená SMS/správa o potrebe zapojenia vozidla do Nabíjacej stanice sa zaväzuje, že vozidlo pri ukončení jazdy a vrátaní na Odovzdávacom mieste zapojí do Nabíjacej stanice.

3.4.  Povinnosti Poskytovateľa

3.4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje:

a) byť Zákazníkovi v maximálnej možnej miere nápomocným pri riešení závad, nehôd, či akýchkoľvek komplikácii a problémov vzniknutých či spojených s poskytovaním služieb flexiBee, a to i v prípade problémov s tretími stranami, ktorých služby flexiBee pre poskytovanie svojich služieb využíva.
b) pracovať na skvalitňovaní poskytovaných služieb a to ako samostatným rozvojom, tak i na vaše doporučenia. Rozhodnutia o investíciách zvyšujúcich hodnotu Vozidla (napr. ťažné zariadenie, strešný nosič, rádio a pod.) alebo zmenách v systéme (rezervácia, komunikácia a pod.) uskutočňuje Poskytovateľ.
c) pri zistení závady pri úkone Preberania Vozidla poskytnúť Zákazníkovi adekvátne náhradné riešenie.
d) starať sa o Vozidlá Vozového parku s náležitou pozornosťou a starostlivosťou, dbať na ich spôsobilosť pre premávku v cestnej doprave a udržiavať ich bezchybnom technickom stave.
e) zaistiť servis z dôvodu akútnej potreby (napr. oprava na ceste).
f) plánovať a zabezpečiť na Vozidlách pravidelnú údržbu a ich kontrolu, úplnosť povinnej výbavy, platnosť a úplnosť dokumentov o Vozidle (STK, EK, poistné zmluvy) ako aj dokumentácie vo Vozidle, viesť knihu jázd a evidenciu Zákazníkov.
g) informovať Zákazníkov v dostatočnom predstihu o plánovaných odstávkach internetových aplikácii a webstránok s Rezervačným systém.
h) niesť zodpovednosť za škody, ktoré spôsobí.

3.4.2. Poskytovateľ nezodpovedá za škody alebo iné následky, ktoré boli zapríčinené:

a) neuskutočnením plánovanej jazdy z dôvodu nedostupnosti rezervovaného Vozidla,
b) nedosiahnutím cieľa uskutočnenej jazdy z dôvodu poruchy na zapožičanom Vozidle,
c) falšovaním alebo úpravou preukazu totožnosti a/alebo iných dokumentov
d) neohlásením straty alebo odcudzenia preukazov totožnosti Poskytovateľovi,
e) použitím Identifikačných údajov treťou osobou,
f) konaním Zákazníka v rozpore so Zmluvou, týmito VOP či právnymi predpismi,
g) v ďalších prípadoch zmluvne dohodnutých medzi poskytovateľom a Zákazníkom, a v prípadoch stanovených právnymi predpismi.

3.5. Náhradné vozidlo

3.5.1. Poskytovateľ v prípade nefunkčnosti služby (napr. výpadok dodávky elek. energie) vykoná potrebné kroky k zabezpečeniu náhradného Vozidla.

IV. Komunikácia

4.1. Komunikačné kanály

4.1.1. Pre rezerváciu vozidiel bude Zákazník využívať Rezervačný systém. V ostatných veciach môže Zákazník Poskytovateľa kontaktovať na adrese sídla alebo elektronickou poštou priamo prostredníctvom Kontaktnej e-mailovej adresy, alebo telefonicky.

4.1.2. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby vzniknuté pri prevádzke Komunikačných kanálov. Ste si vedomý/á toho, že komunikáciu s Poskytovateľom prostredníctvom Komunikačných kanálov sprostredkováva operátor tretej strany. Škody spôsobené technickými poruchami zo strany týchto operátorov sú vo výlučnej zodpovednosti strany, ktorá porušila svoje záväzky.

4.1.3. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s akýmikoľvek náležite ohlásenými alebo plánovanými odstávkami Rezervačného systému alebo Komunikačných kanálov. Odstávky ohlásené v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom internetovej stránky Poskytovateľa alebo iným preukázateľným a vhodným spôsobom sú považované za náležite ohlásené alebo plánované odstávky.

4.2. Rezervačný systém

4.2.1. Rezervačný systém je nástrojom na uskutočňovanie rezervácií jednotlivých Vozidiel, umiestnený v sieti Internet. Rezervačný systém je vám k dispozícii po uzatvorení Zmluvy a zaplatení poplatku. Rezervačný systém vám umožňuje využívanie Vozového parku Vozidiel Poskytovateľa.

4.2.2. Rezervačný systém je k dispozícii nepretržite, s výnimkou nevyhnutnej údržby systému, o ktorej budete informovaný/á zo strany Poskytovateľa minimálne 48 hodín pred plánovanou odstávkou Rezervačného systému, a s výnimkou neočakávaných a neovplyvniteľných technických problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť.

4.2.3. Poskytovateľ negarantuje, že niektoré z Vozidiel vám bude dostupné vo vami zvolený čas. Systém zdieľania vozidiel funguje na princípe včasnej rezervácie, tzn. že Zákazník, ktorý urobil svoju rezerváciu v Rezervačnom systéme ako prvý pre konkrétny časový úsek a Vozidlo, má právo vybrané Vozidlo využívať.

4.3. Mailová komunikácia slúži pre bežnú komunikáciu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.

4.4. Dočasné odstavenie komunikačných kanálov

4.4.1. Poskytovateľ má právo pozastaviť funkčnosť Rezervačného systému alebo vašich Identifikačných údajov z dôvodu:
a) bezpečnosti,
b) nebezpečenstva a/alebo podozrenia z ich neoprávneného alebo podvodného použitia alebo porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov,
c) porušenia VOP, najmä nezaplatenie splatných záväzkov voči Poskytovateľovi, pokiaľ nepominú dôvody na pozastavenie funkčnosti.

4.5. Pravidlá komunikácie, ochrana osobných údajov a dôverných informácii

4.5.1. Zákazník je oprávnený/á komunikovať s Poskytovateľom a rezervovať Vozidlá Poskytovateľa prostredníctvom Rezervačného systému. Zákazník je povinný/á pozorne sledovať všetky správy, ktoré mu Poskytovateľ doručí prostredníctvom Komunikačných kanálov alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie.

4.5.2. Zákazník je  povinný/á upovedomiť Poskytovateľa o akejkoľvek zmene jeho Identifikačných údajoch, a to bez zbytočného odkladu. Porušenie tejto povinnosti môže ovplyvniť fungovanie jednotlivých Komunikačných kanálov, a preto v takomto prípade Poskytovateľ nezodpovedá za chyby vzniknuté pri prevádzke Komunikačných kanálov. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu či inú ujmu, ktorá vznikne z dôvodu nesplnenia vašich povinností podľa tohto článku.

4.5.3. Zákazník je povinný/á zabrániť odtajneniu vašich Identifikačných údajov, najmä neposkytovať detaily o vašich Identifikačných údajoch neoprávneným osobám. Pokiaľ zistíte, že by mohlo dôjsť k zneužitiu Komunikačného kanálu alebo vašich Identifikačných údajov, ste povinný/á bezodkladne kontaktovať Poskytovateľa a požiadať o blokovanie prístupu. Rovnakým spôsobom musíte postupovať aj v prípade, že ste Identifikačné údaje stratili alebo boli Zákazníkovi odcudzené.

4.5.4. Zákazník je oboznámený/á a súhlasí s tým, že Poskytovateľ vo svojom informačnom systéme spracováva vaše osobné údaje podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Zb.

4.5.5. Poskytovateľ dôsledne zachováva mlčanlivosť o Dôverných údajoch.

4.5.6. Zákazník zodpovedá za správnosť a úplnosť akýchkoľvek osobných údajov, ktoré poskytol Poskytovateľovi a za ich aktualizáciu. Osobné údaje tretej osoby môže Poskytovateľ poskytnúť, len pokiaľ má písomný a neodvolateľný súhlas tejto tretej osoby k poskytnutiu ich osobných údajov Poskytovateľovi v súlade s týmto článkom; v opačnom prípade budete povinný/á nahradiť Poskytovateľovu akékoľvek prípadné škody, ktoré v dôsledku použitia osobných údajov bez súhlasu príslušnej osoby Poskytovateľovi vzniknú.

4.5.7. Zákazník berie na vedomie, že

a) bol/a informovaný/á o svojich zákonných právach súvisiacich so spracovaním Dôverných údajov, hlavne jeho osobných údajov, a

b) jeho Dôverné údaje môžu byť zverejnené aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu tretím osobám v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

4.5.8. Za účelom bezproblémového prevádzkovania systému zdieľania Vozidiel Poskytovateľ sleduje polohu Vozidla pomocou technológií vo Vozidle, behom Rezervácie Zákazník

4.5.9. Zákazník berie na vedomie, že ukončením Rezervácie, teda Posledným uzamknutím Vozidla Aplikáciou, sa presná poloha Vozidla automaticky zverejní v Rezervačnom systéme, a je k dispozícii všetkým zákazníkom  systému flexiBee.

4.6. Doručovanie

4.6.1. V prípadoch, kedy to právnické predpisy umožňujú, Poskytovateľ bude Zákazníkovi vždy doručovať dokumenty elektronickými prostriedkami (najmä e-mailom alebo inými elektronickými médiami), v opačnom prípade osobne, držiteľom poštovej licencie alebo kuriérnou službou zaslaním na vašu adresu uvedenú v Zmluve alebo na inú adresu, ktorá je Poskytovateľovi známa.

4.6.2. Zákazník sa zaväzuje vykonávať kontrolu svojej e-mailovej schránky či iných elektronických médií, prostredníctvom ktorých mu môže Poskytovateľ doručovať, v dostatočnom rozsahu tak, aby nedochádzalo k mareniu účinnosti úkonov učinených voči Zákazníkovi zo strany Poskytovateľa podľa Zmluvy či VOP.

4.6.3. V prípadoch, kedy to právne predpisy umožňujú, budete doručovať dokumenty Poskytovateľ elektronickými prostriedkami (e-mail alebo iné elektronické médiá), v opačnom prípade osobne na Kontaktnú adresu, bežnou poštou alebo kuriérnou poštou na korešpondečnú adresu.

4.6.4. Účinky spojené s doručením nastávajú pri dokumentoch zaslaných e-mailom alebo inými prostriedkami elektronickej komunikácie okamihom, kedy Poskytovateľ obdrží potvrdenie o doručené odoslaného e-mailu, najneskôr dňom nasledujúcim po jeho odoslaní, pokiaľ nepreukážete, že e-mailom nebol v danej lehote do e-mailovej schránky doručený

4.6.5. Poskytovateľ rozhodne na základe vlastného uváženia o spôsobe a forme doručenia v súlade s právnymi predpismi.

4.6.6. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ môže použiť na komunikáciu s vami SMS správy v súvislosti s poskytovanými službami, a že SMS správy môžu obsahovať informácie, oznámenia alebo varovania. Poskytovateľ je oprávnené zasielať SMS správy na vami poskytnuté telefónne čísla.

V. Reklamácie

5.1. Závady

5.1.1. V prípade zistenia závady počas doby Zapožičania ihneď kontaktujte Poskytovateľa, kompetentný pracovník po konzultácii s vami rozhodne a oboznámi vás s postupom a rozsahom riešenia závady.

5.1.2. V prípade, že sa s Poskytovateľom telefonicky dohodnete na neodkladnej oprave vami alebo v servise, pokiaľ vynaložíte na opravu Vozidla čiastku vyššiu než 100€ môžete požiadať Poskytovateľa o okamžité preplatenie, a to prostredníctvom Komunikačných kanálov, s uvedením čísla účtu, účelu a čiastky.

5.1.3. Táto žiadosť o platbu musí byť vždy celá doložená originálom daňového dokladu.

5.1.4.  Platba alebo jej časť bez doloženia originálu daňového dokladu nebude zo strany Poskytovateľa preplatená.

5.1.5. V prípade ceny za opravu závady do 100€ vám bude o danú sumu znížená/é mesačná/é platba/y za služby.

5.1.6 V prípade nejasností v rozsahu opravy vám Poskytovateľ bezodkladne navrhne adekvátne riešenie.

5.2. Nehody a škodová udalosť

5.2.1. Vozidlá sú poistené ako povinným zákonným poistením PZP, tak aj havarijným poistením. Spoluúčasť Zákazníka/Vodiča pri škodovej udalosti pri plnení z havarijného poistenia je 5%, alebo 160,-€ z výšky škody, pričom Zákazník/Vodič berú túto skutočnosť na vedomie.

5.2.2 Pri dopravnej nehode postupujte podľa platných právnych predpisov:

 • Podľa § 64 ods. 1 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len „zákon“) sa za dopravnú nehodu považuje udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:
  – sa usmrtí alebo zraní osoba,sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,sa usmrtí alebo zraní osoba,sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
  – uniknú nebezpečné veci alebo
  – na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona, čo predstavuje približne 4 000 EUR.
 • Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, pri ktorej sa účastníci nedohodli na jej zavinení, ak je niektorí z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ak účastník škodovej udalosti nezastavil bezodkladne svoje vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti alebo mu neposkytol údaje o poistení vozidla.
 • V ostatných prípadoch sa jedná o škodovú udalosť, pri ktorých nie je povinnosť tieto hlásiť dopravnej polícií.

5.2.3. V prípade potreby bezprostredne Zákazník kontaktuje Políciu, prípadne záchranné zložky (hasiči, zdravotná pomoc).

5.2.4. Zákazník vyplní záznam o nehode, a to aj v prípade, že k nehode nebola privolaná Polícia (a jedná sa len o škodovú udalosť), alebo nebolo pri nehode prítomné žiadne iné vozidlo, či účastník dopravy. Záznam o nehode bude potrebný pre poisťovňu.

5.2.5. Ak výsledok policajného vyšetrovania nepreukáže zavinenie nehody inou osobou, znáša zodpovednosť za nehodu Zákazník.

5.2.6. V prípade vami nezavinenej dopravnej nehody si nárokuje Poskytovateľ platbu od poisťovne vinníka.

5.2.7. Bezprostredné výdavky na odstránenie vzniknutých škôd sú hradené z prostriedkov Poskytovateľa alebo vami, po telefonickom dohovore so Poskytovateľom.

5.2.8. Pokiaľ nedôjde k dohode o uhradení spoluúčasti medzi Poskytovateľom a Zákazníkom ako vinníkom nehody, je Poskytovateľ oprávnený použiť na krytie spoluúčasti sumu z predplateného paušálu za službu flexiBee.

5.2.9. Zaväzujete sa poskytnúť Poskytovateľovi nutnú súčinnosť pri vybavovaní všetkých administratívnych úkonov spojených s vybavením poistnej udalosti. Neposkytnutie potrebnej súčinnosti sa považuje za podstatné porušenie VOP.

5.2.10. V prípade Zákazníkom zavinenej dopravnej nehody je škoda vzniknutá Poskytovateľovi preplácaná podľa nasledujúcich pravidiel:
● Škoda v hodnote nižšej než je Minimálna spoluúčasť je Zákazníkom (vinníkom) hradená plne,

5.3. Odcudzenie

5.3.1. Povinnosťou Zákazníka je okamžite hlásiť odcudzenie Vozidla alebo pokus o odcudzenie, pri ktorom na Vozidle vznikla škoda, Polícii a Poskytovateľovi.

5.3.2. V prípade odcudzenia Vozidla má Zákazník povinnosť uhradiť Minimálnu spoluúčasť, uvedenú vo VOP Poskytovateľovi. Pokiaľ je Vozidlo následne nájdené, Poskytovateľ Zákazníkovi uhradenú Minimálnu spoluúčasť bez zbytočného odkladu vráti.

5.3.3. V prípade, že Zákazníkovi bolo odcudzené Vozidlo, je Zákazník povinný/á poskytnúť Poskytovateľovi nutnú spoluprácu pri vybavovaní všetkých administratívnych úkonov spojených s vybavovaním poistnej udalosti. Neposkytnutie potrebnej spolupráce sa považuje za podstatné porušenie VOP.

5.4. Postup pri reklamácii

5.4.1. Zákazník má právo podať Poskytovateľovi reklamáciu poskytnutých služieb alebo vyúčtovania prostredníctvom Komunikačných kanálov. Poskytovateľov potvrdí prijatie Zákazníkovej reklamácie a touto reklamáciou sa bude zaoberať v reklamačnom konaní postupom uvedeným v Reklamačnom poriadku, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa.

5.4.2 Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľov je oprávnený jednostranne zmeniť Reklamačný poriadok. Poskytovateľov zverejní akékoľvek zmeny Reklamačného poriadku prostredníctvom Komunikačných kanálov a na svojej internetovej stránke alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom.

VI. Pokuty a sankcie

6.1. V prípade, že dôjde na základe spáchania priestupku či iného správneho deliktu k uloženiu pokuty Poskytovateľovi, je Poskytovateľ oprávnený požadovať uhradenie čiastky vo výške pokuty od Zákazníka, ktorý Vozidlo užíval  v dobe, kedy mal byť tento priestupok či správny delikt spáchaný. Poskytovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi oznámi príslušnému správnemu úradu totožnosť Zákazníka a  aj Vodiča, ktorý v dobe spáchania priestupku Vozidlo užíval. Vyhýbanie sa zaplateniu pokuty sa považuje za podstatné porušenie týchto VOP.

6.2. Poskytovateľ je oprávnený znemožniť prístup zákazníkovi do rezervačnej aplikácie flexiBee až do doby, kedy bude poskytovateľovi uhradená čiastky pokuty vyplývajúca z bodu 6.1 tohto článku.

6.3. Zákazník súhlasí, že poskytovateľ môže na kompenzáciu pokuty použiť aj jeho depozit.

VII. Platobné podmienky

7.1. Prevádzkové platby

7.1.1. Zákazník je povinný/á ku každej platbe súvisiacej s prevádzkou Vozidla, doložiť daňový doklad označený čitateľne svojim menom a priezviskom, resp. názvom právnickej osoby, pokiaľ je Zákazníkom právnická osoba. Doklady ste povinný/á ukladať do zložky v Prevádzkovom denníku vo Vozidle pre potreby pravidelného zúčtovania.

7.1.2. Povinnosť dokladať daňový doklad o platbe pohonných hmôt alebo inej platbe súvisiacej s prevádzkou Vozidla  neplatí,

7.2.    Poplatky

7.2.1. Poskytovateľ spoplatňuje svoje štandardné služby v súlade s Cenníkom, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke Poskytovateľa. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ má právo upraviť a zmeniť Cenník pre vybraných Zákazníkov Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnené meniť rozsah poskytovaných služieb, taktiež aj výšku a štruktúru poplatkov a cien za služby v Cenníku. Poskytovateľ zverejní akúkoľvek zmenu v Cenníku a dátum účinnosti každej zmeny prostredníctvom E-mailovej komunikácie, alebo akýmkoľvek iným dohodnutým spôsobom.

7.2.2. Vyúčtovanie služieb Poskytovateľ je vykonávané na základe automatizovaných záznamov z Palubných jednotiek a Rezervačného systému. Jedná sa najmä o záznam o počte najazdených kilometrov a záznam o dĺžke rezervácie (v hodinách).

7.2.3. Čas ukončenia rezervácie, tak ako je zaznamenaný v Rezervačnom systéme. Po poslednom uzamknutí Vozidla Aplikáciou v Rezervačnom systéme v prostredí Internet je pre potreby Vyúčtovania braný čas rezervácie vozidla, ktorý si vodič zvolil pri vytvorení rezervácie.

7.2.4. Cena za iné než štandardné služby uvedené v Cenníku, bude medzi Zákazníkom a Poskytovateľom dohodnutá individuálne na základe predchádzajúceho dohovoru.

7.2.5. Vyúčtovanie v prípade súkromnej jazdy prebehne ihneď pomocou aplikácie flexiBee prostredníctvom on-line platobnej brány

7.2.6. Vyúčtovanie prebehne vždy do 15 dní od konca predchádzajúceho Účtovného obdobia formou vystavenia a doručenia faktúry s výpisom a nacenením Vami čerpaných služieb.

7.2.8.  Všetky platby a poplatky budú vyúčtované v eurách, pokiaľ nebude vzájomnou dohodou zjednaná iná mena vyúčtovania.

7.2.9. Depozit je splatný do 14 dní od podpisu Zmluvy. Zaplatenie Depozitu je podmienkou umožnenia využívania Rezervačného systému. V prípade, že nebude Depozit uhradený do 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, Zmluva medzi Zákazníkom a Poskytovateľom automaticky zaniká.

7.2.10.  V prípade, že Zákazník neuhradí včas poplatky alebo iné záväzky voči Poskytovateľovi, a to ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ poskytne v dĺžke minimálne 7 dní, má Poskytovateľ právo na náhradu nákladov právnych služieb, nákladov spojených s uplatňovaním svojich nárokov, správnych poplatkov a daní, taktiež i na náhradu iných nákladov spojených s vymáhaním svojich pohľadávok (ako napríklad telefón, fax, poplatky za poštovné a pod.). Týmito čiastkami je služba flexiBee oprávnená zaťažiť Vaše pravidelné vyúčtovanie Účtovného obdobia.

7.2.11. V prípade, že nebude splatná pohľadávka uhradená na bankový účet Poskytovateľ do troch pracovných dní po dni splatnosti, bude štvrtý deň po dni splatnosti neuhradené pohľadávky zablokovaný Zákazníkov prístup do Rezervačného systému a všetky Zákazníkove budúce rezervácie budú odstránené. Po uhradení pohľadávky Zákazníka Vám bude obnovený prístup do Rezervačného systému, ale nebudú Vám obnovené zrušené budúce rezervácie.

7.2.12. V prípade, že poplatky (na ktoré má Poskytovateľ nárok) nie sú zaplatené v stanovenej lehote z akéhokoľvek dôvodu, nie je tým dotknuté právo Poskytovateľ na ich vymáhanie v budúcnosti.

7.2.13. Platby, ktoré ste vykonali v inej mene než sú eurá, budú pre potreby vyúčtovania prepočítané podľa kurzu Národnej banky Slovenska aktuálneho ku dňu úhrady na eurá. Všetky platby je potrebné dokladovať daňovými dokladmi označenými identifikačnými údajmi Zákazníka a Vodiča.

7.2.14. Poskytovateľ neakceptuje ako zálohy pre pravidelné vyúčtovanie platby za:

 • Diaľničné známky a mýtne poplatky v zahraničí,
 • Odtiahnutie Vozidla alebo „opravu na ceste“ po zavinenej havárii (na tieto situácie sa vzťahujú pravidlá pre spoluúčasť)
 • Neodsúhlasené odložiteľné opravy či údržbové práce na Vozidle

7.3. Započítanie

7.3.1. Poskytovateľ je oprávnený zúčtovať akúkoľvek svoju splatnú pohľadávku voči Zákazníkovi na vrub Zákazníkovho Depozitu a použiť peňažné prostriedky evidované ako Depozit na úhradu svojich splatných pohľadávok.

7.3.2. Poskytovateľ je taktiež oprávnené kedykoľvek započítať akékoľvek svoje peňažné pohľadávky, ktoré má voči Zákazníkovi, proti akýmkoľvek Vašim peňažným pohľadávkam voči Poskytovateľovi, bez ohľadu na to, či sú tieto pohľadávky splatné či nie, a bez ohľadu na ich menu či právny vzťah, z ktorého vyplývajú.

7.3.3. Poskytovateľ je taktiež oprávnené započítať vzájomné pohľadávky, ktoré zatiaľ nie sú splatné, pohľadávky, ktoré sú premlčané, podmienené alebo neisté pohľadávky, ako i pohľadávky, ktoré nie je možné uplatniť na súde, a pohľadávky, ktoré nie je možné postihnúť výkonom rozhodnutia alebo exekúcie.

7.3.4. Platby Zákazníka budú započítané na úhradu jeho záväzkov voči Poskytovateľovi v poradí najskôr na
a) príslušenstvo a následne na istinu akejkoľvek pohľadávky Poskytovateľa a
b) na pohľadávku, ktorej splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené. Pokiaľ deň splatnosti záväzku, ktorý má Zákazník voči Poskytovateľovi, alebo akejkoľvek jeho časti pripadne na iný deň, než je Pracovný deň, za deň splatnosti záväzku Zákazníka voči Poskytovateľovi alebo akejkoľvek jeho časti sa považuje bezprostredne predchádzajúci pracovný deň.

VIII. Ukončenie zmluvy

8.1.1.  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Poskytovateľ a Zákazník sú oprávnení kedykoľvek ukončiť vzájomný zmluvný vzťah, a to úplne. Zmluva môže byť ukončená na základe:
a) dohody,
b) výpovede bez uvedenia dôvodu,
c) zrušením prístupu Zákazníka do Rezervačného systému zo strany Poskytovateľa
d) automatickým zánikom zmluvy, ku ktorému dôjde tridsiateho dňa po uzatvorení Zmluvy v prípade, že Zákazník neuhradí Aktivačný poplatok.

8.1.2. K ukončeniu Zmluvy medzi zmluvnými stranami môže dôjsť na základe vzájomnej dohody okamžite alebo k dohovorenému dátumu, po vyrovnaní všetkých záväzkov Zákazníka vrátane takých, ktoré vyplývajú z iných dohôd uzatvorených medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.

8.1.3. K ukončeniu Zmluvy alebo jej časti môže dôjsť na základe písomnej výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní a začína dňom doručenia výpovede druhej strane.

8.1.4. V prípade, že Zákazník podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, VOP a iných dokumentov, ktorými je voči Poskytovateľovi viazaný/á, je Poskytovateľ oprávnený okamžite od Zmluvy odstúpiť. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
a) Poskytnutie nepravdivých informácií alebo zamlčanie podstatných informácií potrebných k uzatvoreniu a pokračovaniu zmluvného vzťahu,
b) Opakované porušenie predpisov o prevádzke na pozemných komunikáciách,
c) Opakované porušenie Zmluvy alebo VOP,
d) Existencia dôvodného podozrenia, že Zákazník zjavne jednal/a v rozpore alebo Zákazník zjavne obchádzal/a všeobecne záväzné právne predpisy alebo Zákazníka zjavne jednal/a v rozpore s dobrými mravmi, povinnosťou jednať v právnom styku poctivo alebo so zásadami poctivého obchodného styku,
e) Zahájenie insolvenčného jednania, bol na Zákazníka podaný návrh na exekúciu alebo výkon rozhodnutia.

8.1.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy s okamžitou platnosťou zo strany Poskytovateľa Poskytovateľ Zákazníkovi zablokuje prístup do Rezervačného systému a zruší všetky Zákazníkove budúce rezervácie, a to dňom odoslania odstúpenia.

8.1.6. Zákazník môže vypovedať zmluvy tiež pokiaľ nesúhlasil/a so zmenou týchto VOP a zmluvu vypovedal v súlade s podmienkami v nej uvedenými.

8.1.7. Poskytovateľ bude Zákazníka informovať o
a) odstúpení od Zmluvy a
b) dátumu účinnosti zrušenia prístupu Zákazníka do Rezervačného systému prostredníctvom Komunikačných kanálov a zároveň i oznámením / zaznamenaním na trvalom nosiči dát.

8.1.8 V prípade ukončenia zmluvy (riadne ukončenie) má Zákazník nárok na vyplatenie Depozitu v lehote do 30 dní od ukončenia Zmluvy. Nárok na vyplatenie Depozitu nevznikne pri ukončení zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinností.

IX. Zmeny

9.1. V záujme kvality vám poskytovaných služieb, v náväznosti na vývoj právnej úpravy a tiež s ohľadom na obchodnú politiku Poskytovateľa, je Poskytovateľ oprávnený meniť tieto VOP a ďalšie zmluvné dokumenty.

9.2. Poskytovateľ je v takom prípade povinné navrhnúť vám zmenu VOP či iných zmluvných dokumentov prostredníctvom Komunikačných kanálov najneskôr dva mesiace pred dňom, kedy má zmena VOP či iných zmluvných dokumentov prísť do platnosti.

9.3. Zmena VOP či iných zmluvných dokumentov ukladá Zákazníkom právo zmeny odmietnuť a Zmluvu z tohto dôvodu vypovedať. Klient má právo po oznámení zmeny vypovedať Zmluvu ku ktorémukoľvek dňu predchádzajúcemu vstupu zmeny do platnosti. Výpoveď smie byť podaná najneskôr v deň pred vstupom zmeny VOP či iných zmluvných dokumentov do platnosti.

9.4. Pokiaľ Zákazník nevyužije po oznámení zmeny do vstupu zmeny do platnosti svoje právo podať z tohto dôvodu výpoveď, považuje to Poskytovateľ za súhlas so zmenou. 9.5 Poskytovateľa je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu obchodného názvu alebo produktu alebo služby, o ktorej je povinné vás informovať vhodným spôsobom bez zbytočného odkladu. Zmena obchodného názvu produktu alebo služby nemá vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy.

9.5. Poskytovateľa je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu obchodného názvu alebo produktu alebo služby, o ktorej je povinné vás informovať vhodným spôsobom bez zbytočného odkladu. Zmena obchodného názvu produktu alebo služby nemá vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy.

X. Výlučné užívanie

10.1. Podnájom prenajatého Vozidla a / alebo akéhokoľvek jeho príslušenstva je prísne zakázaný, rovnako ako prevod Rámcovej zmluvy a záväzkov vyplývajúcich z týchto VOP. Objednávateľ/Vodič nesmie za žiadnych okolností umožniť iným osobám, aby ho nahradili, a to aj dočasne, pri výkone práv a povinností súvisiacich so službou flexiBee ako celkom a každým jednotlivým termínom prenájmu alebo dokonca umožnili komukoľvek inému, dokonca aj rodinným príslušníkom, riadiť vozidlo v jeho mene.

10.2. INFOCAR, a.s. ako Poskytovateľ a majiteľ elektrických vozidiel zaradených v službe flexiBee si vyhradzuje právo zamietnuť registráciu užívateľa, ktorý vlastní vodičské oprávnenie menej ako jeden rok, alebo v minulosti spôsobil škodu poskytovateľovi z vlastnej nedbanlivosti.

XI. Zodpovednosť

11.1. S výnimkou prípadu úmyselného nesprávneho konania alebo hrubej nedbanlivosti zo strany Poskytovateľa, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu, ktorú môže Zákazník/Vodič alebo tretia strana utrpieť pri využívaní služby flexiBee a ktoré nie sú priamo pripísateľné Poskytovateľovi z titulu zmeny v postupoch, plánoch a / alebo podmienkach poskytovania služby FlexiBee aj v dôsledku pozastavenia, prerušenia alebo nedostupnosti služby spôsobenej Vozidlom, technologickým vybavením, systémami IT a akoukoľvek inou príčinou, ktorú možno pripísať alebo Poskytovateľovi alebo tretím stranám všeobecne.
Je tiež vylúčená akákoľvek zodpovednosť Poskytovateľa za úplné alebo čiastočné neplnenie záväzkov z dôvodu vyššej moci vrátane, ale nie výlučne: činností štátnej a verejnej správy, činnosti verejných orgánov, zákonných obmedzení, požiarov, záplav, výbuchov, demonštrácií, nepokojov, štrajkov, priemyselných porúch, nedostatkov surovín, výpadkov prúdu, prerušenia telefónnych liniek a prírodných a človekom spôsobených katastrof akéhokoľvek druhu.
Zákazník/Vodič výslovne berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosti za akékoľvek škody a straty osobných vecí, ktoré boli ponechané, zabudnuté, zanedbané a upustené vo vozidle, ako aj za akékoľvek straty, poškodenia alebo krádeže osobných vecí počas doby prenájmu.

11.2. Za všetky povinnosti Vodiča a Zákazníka zodpovedajú v plnom rozsahu spoločne a nerozdielne Vodič a Zákazník.

XII. Platnosť a účinnosť

12.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1.2.2020

Prevádzkovateľ systému FlexiBee: INFOCAR a.s.

Oznam
Vážení zákazníci, ospravedlňujeme sa za pozastavenie služby flexiBee z dôvodu slabého záujmu. V súčasnosti nie je možné vytvárať žiadne rezervácie ani registrácie.
Ďakujeme za pochopenie. Team flexiBee